ALGEMENE VOORWAARDEN TONEELVERENIGING “ONDERLING KUNSTGENOT (OK)”

1  Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Toneelvereniging OK.
 2. Voorstelling: de georganiseerde gebeurtenis waarvoor Toneelvereniging OK Toegangsbewijzen uitgeeft;
 3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Toneelvereniging OK een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een Voorstelling;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Toneelvereniging OK en Klant ter verkrijging van Toegangsbewijzen voor Voorstellingen;
 5. Toegangsbewijs: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Voorstelling, zijnde elektronische Toegangsbewijzen;
 6. Toneelvereniging OK: de toneelvereniging gevestigd te Sint-Michielsgestel.

2  Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Toneelvereniging OK.
 2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Toneelvereniging OK uitdrukkelijk van de hand.
 3. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Toneelvereniging OK is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van Toneelvereniging OK raadpleegbaar.

3  Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Toneelvereniging OK onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Toneelvereniging OK is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Toneelvereniging OK passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Toneelvereniging OK daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Toegangsbewijzen zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist e-mailadres te gebruiken. Bij het via elektronische weg ontvangen van Toegangsbewijzen, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Toegangsbewijs bij Klant vanaf het moment dat de Toegangsbewijzen hem hebben bereikt.
 5. Toegangsbewijzen zullen alleen worden teruggenomen als de activiteit niet doorgaat of aanzienlijk gewijzigd wordt.
 6. Toneelvereniging OK heeft het recht om de planning van activiteiten aan te passen of ze te annuleren. Als een activiteit aanzienlijk gewijzigd wordt ten opzichte van wat op het moment van aankoop werd aangekondigd, heeft de koper recht op restitutie van de aankoopsom.

4  Prijzen en betaling

 1. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de website van Toneelvereniging OK aangegeven wijze.
 2. Alle prijzen van Toneelvereniging OK zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW.
 3. Toneelvereniging OK brengt geen service- of administratiekosten in rekening.

5  Leveringstermijnen

 1. Toegangsbewijzen worden verzonden naar het e-mailadres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. Toneelvereniging OK zal het door Klant opgegeven e-mailadres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan Toneelvereniging OK een nieuw e-mailadres heeft meegedeeld.

6  Privacy

 1. De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.